Projekce

Navrhujeme opatření k zadržení vody v krajině, k omezení vlivu eroze a podpoře malého vodního cyklu. Vytváříme návrhy mokřadů, tůní a jezírek. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně vyjádření DOSS a dalších – dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajišťujeme autorský i technický dozor.

Realizace

Náš tým zkušených odborníků provádí opatření pro zadržení vody v krajině. Realizujeme záchytné, svodné a zasakovací průlehy a příkopy, zasakovací pásy, hrázky, přehrážky, poldry, protierozní meze, terasy a větrolamy a malé vodní nádrže, tůně, jezírka i mokřady. Přirozeným opatřením pro zadržení vody v krajině jsou výsadby stromů, keřů a zakládání trávníků. Součástí výsadeb je ochrana výsadeb proti zvěři ať již individuálními oplocenkami nebo nátěry. Všechny práce jsou prováděny za pomocí nejmodernější techniky s vysokým důrazem na kvalitu a dlouhodobou životnost krajinných výsadeb. Objednavatelům a zadavatelům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic.

Realizujeme zakázky jakékoliv velikosti od drobných zakázek v řádu statisíců až po komplexní zakázky v řádech desítek milionů korun. Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje realizovat zakázky v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky.

Dotační poradenství

Doporučíme vám možnosti financování z vhodných dotačních titulů. Nejčastějším dotačním zdrojem je v tomto případě Operační program životní prostředí (OPŽP), specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny. Tento dotační program umožňuje získat dotaci na zadržení a zasakování vody v krajině, na vytváření tůní, mokřadů, jezírek a průlehů. Zajistíme nejen poradenství ale také dotační management – administraci a podání žádosti, zpracování zadávací dokumentace, organizaci zadávacího řízení a manažerské řízení akce. Dotační management spolu s projektovou dokumentací a autorským dozorem je také uznatelným nákladem v případě získání dotace. Výše dotace se pohybuje obvykle okolo 100%.