Realizace • Následná péče • Krajina

Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Karlín na Moravě

Předmět realizace

Založení dvou chybějících lokálních biokoridor

Lokace

Karlín na Moravě

Vybrané krajinné prvky byly vymezeny v rámci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy jako opatření k ochraně přírody a krajiny.

Katastrální území Karlín na Moravě se nachází v intenzivně využívané zemědělské krajině. Hlavním problémem a nedostatkem v oblasti životního prostředí a stavu krajiny je snížená retenční schopnost území a nízký podíl zeleně včetně absence prvků územního systému ekologické stability krajiny.

Realizací došlo k založení dvou chybějících lokálních biokoridorů LBK 1C a LBK 5 s tím, že se rozdělila extrémně velká souvislá plocha orné půdy a ke zvýšila se tak biodiverzita v zájmovém území. Nové výsadby tak zvýší podíl trvalých dřevinných vegetačních formací v intenzivně zemědělsky využívané části řešeného území. Kromě prioritní ekologické funkce budou mít zakládané krajinné prvky i funkci krajinotvornou. 

Vysázeny jsou listnaté dřeviny včetně keřů, čímž se výrazně rozšíří nabídka lokalit pro úkryt a potravu živočichů. Navrženými výsadbami dojde