Realizace • Následná péče • Krajina

Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Strážnice na Moravě

Předmět realizace

Zvýšení a posílení biodiverzity

Lokace

Strážnice na Moravě

Intenzívně obhospodařované agrární krajina je velmi biologicky chudá. Rozlehlé lány orné půdy, moderní širokozáběrová technika, způsob obdělávání a hlavně množství chemie potlačilo většinu původních druhů zdejší krajiny.

Založením těchto prvků ÚSES dojde k reintrodukci původních rostlinných druhů do krajiny, umožní jejich přežití a rozmnožování. Tímto budou vytvořeny příhodné podmínky pro úkryt, rozmnožování a odpočinek různých živočichů typických v dané oblasti.

Realizací lokálního prvků ÚSES v území dojde ke zvýšení ekologické stability území a ke zvýšení estetické hodnoty krajiny.