Realizace • Následná péče • Krajina

Výsadba biokoridorů

Předmět realizace

Výsadba biokoridorů

Lokace

Velké Bílovice

Realizace obsahovala výsadbu dřevin na bývalé orné půdě o velikosti 41 333 m². Celkem bylo vysázeno 1500 listnatých stromů, 870 keřů a stromovitých keřů, 9 480 podsadbových keřů a 4120 keřů výplňových.

Vysázené stromy byly uvázány ke kůlům, stromy i keře byly ošetřeny proti okusu repelentním nátěrem. Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb byla celá plocha opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením se vstupní bránou.

Tato realizace významně přispěla k podpoře migrace rostlin a zvířat a také k posílení ekologické stability krajiny.