Realizace • Následná péče • Krajina

Větrolamy v k.ú. Vedrovice a Jezeřany

Předmět realizace

Protierozní opatření

Lokace

Vedrovice a Jezeřany

Záměrem realizací projektu výsadby větrolamu na pozemcích využíváných jako zemědělská půda, má za cíl zvýšit protierozní a krajinotvornou funkci dané lokality.