Projekce • Realizace • Následná péče • Krajina

ÚSES ve Starém Městě

Předmět realizace

Projekce a realizace prvků ÚSES

Lokace

Staré Město

Řešené území je součástí silně urbanizovaných ploch okolo Starého Města a Uherského Hradiště. Různorodý biotop s vodní plochou, suššími místy i mokřadní až mezofilní loukou má obrovský potenciál ke vzniku unikátního společenství pomoravní louky. Součástí návrhu je mimo výsadeb skupin dřevin, které budou tvořit plášť území a stromových solitér domácích listnatých dřevin, také obnova jedinečné louky pomocí místního kartáčovaného osiva a mulčování zeleným senem. Dojde tak k posílení ekologicko-stabilizační funkce krajinné zeleně, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu.