Realizace • Následná péče • Krajina

ÚSES v Bohumíně

Předmět realizace

Založení biokoridoru

Lokace

Bohumín

Záměrem projektu je v dané lokalitě využívané zemědělci vhodnou výsadbou podpořit a urychlit proces přirozené sukcese.

Smyslem řešení územních systémů ekologické stability je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji.

Výsadbou dřevin (cca 3 753 kusů sdřevin a 1359 kusů keřů) a založením travnatého pokryvu na poli bude působit proti erozi zlepšením mikroklimatu (funkce zeleně jako větrolamu, zvýšení vlhkosti vzduchu, stínění). Porosty jsou chráněny oplocenkou.