Realizace • Následná péče • Krajina • Voda

ÚSES k.ú. Dolní Němčí

Předmět realizace

Projekce a realizace prvků ÚSES

Lokace

Dolní Němčí

Cílem realizovaného projektu bylo vysazení nové rozptýlené krajinné zeleně v podobě větrolamů, remízů, trvalých travních porostů, doprovodné vegetace vodotečí a zřízení mokřadů pro retenci srážkové vody. Obec je obklopena zemědělskými monokulturami s minimem vzrostlé zeleně a ekologická rovnováha území je významně narušena. Plochy jsou ohroženy zejména větrnou erozí a suchem.

Založením liniových krajinných prvků, vybudováním dvou mokřadů se zemním valem a klestové přehrážky v erodovaném korytu vodoteče se přispěje ke zlepšení podmínek pro výskyt volně žijících živočichů, zvýšení ekologické stability krajiny a retence srážkových vod.