Projekce • Dotační poradenství • Krajina

Revitalizace ovocného sadu v Pulčíně

Předmět realizace

Výsadba ovocných stromů

Lokace

Pulčín

Cílem navržených pěstebních opatření a výsadeb je regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Sady s původními starými odrůdami ovocných dřevin vypásané ovcemi mají v obci dlouhou kulturní tradici a jsou charakteristickým obrazem obce a jejího okolí. Tradičně propojovaly extravilán a intravilán obce a podporovaly tak průchodnost do volné krajiny.

Sad je navržen v podobě charakteristické pro danou oblast. Rastr vychází z linií sadů na sousedních pozemcích. Zvolené ovocné dřeviny jsou odolné staré odrůdy, nejlépe krajové, ideální pro dané podmínky. Sad je svým charakterem extenzivní. Pro zajištění biologické ochrany sadu se předpokládá instalace vyskládané kupky kamení, v neposlední řadě i výsev doplňkových rostlin zabezpečující život užitečného mšicožravého hmyzu (heřmánky, řebříčky aj.) a podpora kvetoucích rostlin.

Výsadba ovocného sadu je důležitým aspektem pro krajinu nejen z důvodu kulturně historického, ale i z důvodů ekologických. Svah je v ohrožení postupnou erozí, extenzivní sad ovlivňuje stabilitu a biologickou aktivitu v půdě (chrání před erozí a teplotními a vláhovými výkyvy).