Projekce • Realizace • Následná péče • Město

Revitalizace lesoparku Hradisko a Kalvárie

Předmět realizace

Projekce a realizace revitalizace lesoparku Hradisko a Kalvárie

Lokace

Bučovice

Revitalizace lesoparku Hradisko a Kalvárie ve městě Bučovice. Záměrem bylo zachovat genia loci stávajícího území a zároveň nabídnout prostor pro rekreaci a odpočinek co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků.

Kompoziční řešení lesoparku Hradisko a Kalvárie zachovává genia loci jeho jednotlivých částí. Ty jsou pohledově propojeny s různými částmi města, především se zámkem Bučovice, který je ústřední pohledovou dominantou. Stejně tak je celé zájmové území protkáno pohledovými vazbami, které propojují a sjednocují jednotlivé prvky v lesoparku.

Centrální pobytové plochy vznikají v nejdůležitějších pobytových uzlech území – na Kalvárii v okolí kříže a Jubilejního kamene, na vrcholu Hradiska a v prostoru Hliníku. Mají charakter travnatých palouků se skupinami a solitérami stromů. Hlavním místem setkávání a pořádání společenských akcí v parku je altán Letec na Hradisku. Altán vychází z materiálového složení použitých na všech stavbách lesoparku – kámen s kombinací dřeva a betonu. Dalšími prvky v území, které podporují jeho obyvatelnost, jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule, fitness prvky, pumpa, ohniště, herní prvky a stojany na kola. Lesopark je protkán sítí převážně nezpevněných cest a jsou zde umístěny dva nové mosty.

Stávající porosty byly pročištěny, byly odstraněny invazní dřeviny a otevřeny průhledy. Okolí vybraných pěších tahů je lemováno alejemi, které tvoří kostru zeleně v území, u ostatních pěšin a zpevněných ploch jsou pak vytvořeny v bezprostřední návaznosti užší nebo širší pásy bez dřevinné vegetace, které zpříjemní průchod porostem. V části Kalvárie s výrazným terénním převýšením je vytvořen systém terénních modelací pro zpomalení odtoku srážkové vody z území. Porostní okraje a některé z porostů uvnitř ploch jsou řešeny jako porosty přírodního charakteru s podrostem keřů. Zbývající část porostů jsou tvořeny převážně stromovým patrem bez výrazného podrostu a keřového patra tak, aby byly větší plochy území přehledné a vzájemně opticky propojené.

Projekt revitalizace vznikl na základě studie zpracované v roce 2015 firmou TyphaAteliér.