Realizace • Dotační poradenství • Krajina

Realizace prvků ÚSES ve Věžkách

Předmět realizace

Založení prvků krajinné zeleně, výsadba domácích druhů stromů a keřů, založení protierozních mezí

Lokace

Věžky

Ráz krajiny v okolí Věžek silně utrpěl scelováním pozemků. Vzrostlá zeleň v této části regionu téměř vymizela, došlo ke vzniku rozsáhlých lánů a biodiverzita i ekologická stabilita území byla významně redukována. Celé území je také výrazně ohroženo vodní a větrnou erozí

Obnovou a založením prvků ÚSES a protierozních mezí v zemědělstvím silně poznamenané krajině dochází k posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území. Významně se omezí vodní a větrná eroze, zlepší se odtokové poměry a vzniknou nová útočiště a hnízdiště pro živočichy. Zároveň bude podpořen krajinný ráz a charakteristický obraz krajiny.

Byly založeny protierozní meze, remízky a menší lesíky z domácích druhů listnatých stromů a do krajiny se také navrátily typické meze s ovocnými stromy.