Projekce • Dotační poradenství • Krajina

Realizace prvků ÚSES v Hustopečích

Předmět realizace

Založení prvků krajinné zeleně, výsadba domácích druhů stromů a keřů

Lokace

Hustopeče

Krajina náležící k. ú. Hustopeče je dlouhodobě a intenzivně ovlivňována lidskou činností, zejména zemědělstvím. Postrádá tak větší část rozptýlené zeleně i další přirozené krajinné prvky, o které přišla necitlivým hospodařením v minulých letech.

Cílem návrhu krajinné zeleně je proto především posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, omezení vodní a větrné eroze a zvýšení biodiverzity.

Jednotlivé plochy jsou tvořeny mozaikou různých typů biotopů - plošné stromové výsadby se světlinami, solitérní stromy, skupiny stromů či keřů i otevřenější prostory bez dřevinné vegetace. Vzniká tak široká škála ploch s různými ekologickými charakteristikami, které vybízejí k osídlení různými druhy organismů. Při výsadbách budou použity domácí druhy dřevin – duby, jilmy, javory, lípy, habry, jeřáby a další.