Realizace • Následná péče • Krajina

Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice

Předmět realizace

Tvorbou protierozních prvků

Lokace

Sudoměřice

Potřebou daného území, bylo především snížit větrnou erozi a zvýšit biodiversitu zemědělské krajiny orných ploch tvorbou protierozních prvků (mimo území CHKO). Dále obnovit krajinný ráz okolí obce s prvky stromové zeleně s tradičními ovocnými výsadbami v podhůří Bílých Karpat.

Výsadbou semenáčů i roubovaných stromků došlo k vytvoření větry tlumící protierozní pás I a II, které budou střídavou víceřadou liniovou výsadbou pedologicky, geograficky a klimaticky vhodných dřevin a křovin. Vysazené stromy podpoří druhovou diversitu nejenom rostlinstva, ale také vázaných druhů bezobratlých a obratlovců v okrajovém území CHKO Bílé Karpaty.