Realizace • Následná péče • Krajina

Protierozní vegetační pásy

Předmět realizace

Protierozní vegetační pásy

Lokace

Sudoměřice

Hlavním cílem realizace bylo snížit větrnou erozi v daném území a zvýšit biodiverzitu zemědělské krajiny orných ploch tvorbou protierozních prvků.

Realizace zahrnovala zatravnění a výsadbu stromů a keřů na dvou plochách, které bylo nutné i dočasně oplotit proti okusu zvěří.

Výsadba stromů a keřů podpořila nejen druhovou biodiverzitu rostlinstva, ale také biodiverzitu vázaných druhů bezobratlých a obratlovců v okrajovém území CHKO Bílé Karpaty.