Projekce

Navrhujeme veřejná prostranství, náměstí, obytné komplexy a sídliště, veřejné zahrady a parky, zahrady škol a všechna veřejně přístupná místa. Vytváříme komplexní a koncepční řešení ploch, jejich provozu i náplně. Navrhujeme fungující a obyvatelný prostor se zelení, mobiliářem, drobnou architekturou a zpevněnými plochami, vytváříme příjemná místa vhodná k životu a setkávání. Řešíme prvky modrozelené infrastruktury a zadržování dešťových vod. Vytváříme studie, územní studie a všechny další stupně projektové dokumentace včetně vyjádření DOSS a dalších – dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajišťujeme autorský i technický dozor, zpracováváme dendrologické posudky a podobně.

Realizace

Náš tým zkušených odborníků provádí výsadby zeleně v intravilánu měst a obcí. Vysazujeme stromy, keře, trvalky, cibuloviny, zakládáme parkové a květnaté trávníky na veřejných prostranstvích, náměstích, v obytných komplexech a na sídlištích, veřejných zahradách, parcích a lesoparcích, zahradách škol a všech veřejně přístupných místech. Realizujeme prvky modrozelené infrastruktury, dešťové záhony, průlehy a svejly. Realizujeme také veškeré stavební práce související s úpravou veřejných prostranství, parků a náměstí jako jsou zpevněné a nezpevněné plochy, terénní úpravy, stavby drobné městské a parkové architektury a osazení mobiliáře. V našem týmu máme také kvalifikované certifikované arboristy, kteří provádějí odborné arboristické práce, mezi které patří kácení dřevin, jejich ochrana a ošetřování, tedy zajištění odborných řezů a instalací vazeb. Všechny tyto činnosti provádíme pomocí výškových technik s využitím hydraulických plošin nebo stromolezeckými technikami.

Každá realizace veřejného prostoru je pro nás výzvou. Realizujeme zakázky jakékoliv velikosti od drobných zakázek v řádu desetitisíců až po komplexní zakázky v řádech desítek milionů korun. Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje realizovat zakázky v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky. Objednatelům a zadavatelům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic.

Následná péče

Založení výsadeb zeleně v intravilánu je jen začátek. Neméně důležitá pro úspěšné zapojení výsadeb je údržba a rozvojová následná péče o výsadby. Pro naše zákazníky zajišťujeme veškeré práce související s údržbou a rozvojovou následnou péčí o výsadby městské zeleně na veřejných prostranstvích, náměstích, obytných komplexech a sídlištích, veřejných zahradách, parcích a lesoparcích. Provádíme pravidelné zálivky, řezy stromů a keřů, odplevelování záhonů, pravidelné seče trávníků. Samozřejmě po sobě vždy uklidíme a provedeme likvidaci bioodpadu. V našem týmu máme také kvalifikované certifikované arboristy, kteří provádí odborné arboristické práce, mezi které patří kácení dřevin, jejich ochrana a ošetřování, tedy zajištění odborných řezů a instalací vazeb. Všechny tyto činnosti zajišťujeme pomocí výškových technik s využitím hydraulických plošin nebo stromolezeckými technikami.

Jsme profesionálové. Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět údržby a následnou rozvojovou péči o výsadby v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky. Zákazníkům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic.

Dotační poradenství

Doporučíme vám možnosti financování z vhodných dotačních titulů. Nejčastějším dotačním zdrojem je v tomto případě Operační program životní prostředí (OPŽP), specifický cíl 4.4.: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Tento dotační program umožňuje získat dotaci na ošetření stávající zeleně, výsadbu stromů a keřů a v omezeném objemu také pořizovat mobiliář, zakládat propustné (štěrkované) plochy, vytvářet drobné vodní prvky, atd. Zajistíme nejen poradenství, ale také dotační management – administraci a podání žádosti, zpracování zadávací dokumentace, organizaci zadávacího řízení a manažerské řízení akce. Dotační management spolu s projektovou dokumentací a autorským dozorem je také uznatelným nákladem v případě získání dotace. Výše dotace se pohybuje od 60% do 85%.