Projekce

Navrhujeme opatření ke zlepšování ekologických funkcí krajiny, posilujeme ekologickou stabilitu a biodiverzitu. Vytváříme návrhy výsadeb domácích druhů stromů a keřů - krajinná zeleň, sady, prvky ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky) a navrhujeme protierozní opatření. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně vyjádření DOSS a dalších – dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a zajišťujeme autorský i technický dozor.

Realizace

Náš tým zkušených odborníků provádí v extravilánu výsadby prvků krajinné zeleně, biokoridorů, biocenter, větrolamů, interakčních prvků, ovocných sadů a stromořadí. V rámci těchto výsadeb vysazujeme ovocné i neovocné stromy, keře, zakládáme krajinné trávníky a květnaté louky. V rámci krajinných výsadeb provádíme terénní úpravy, realizujeme poldry, tůně, mokřady a protierozní meze. Samozřejmostí je ochrana výsadeb proti zvěři ať již individuálními oplocenkami, nátěry nebo klasickými lesnickými oplocenkami. V našem týmu máme také kvalifikované certifikované arboristy, kteří provádějí odborné arboristické práce, mezi které patří kácení dřevin, jejich ochrana a ošetřování, tedy zajištění odborných řezů a instalací vazeb. Všechny tyto činnosti zajišťujeme pomocí výškových technik s využitím hydraulických plošin nebo stromolezeckými technikami.

Všechny práce jsou prováděny za pomocí nejmodernější techniky s vysokým důrazem na kvalitu a dlouhodobou životnost krajinných výsadeb. Objednavatelům a zadavatelům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic.

Ve svém oboru jsme skutečně profesionálové. Víme, o čem mluvíme, a proto můžeme svým zákazníkům garantovat kvalitní práci.

Realizujeme zakázky jakékoliv velikosti od drobných zakázek v řádu desetitisíců až po komplexní zakázky v řádech desítek milionů korun. Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje realizovat zakázky v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky.

Následná péče

Založení prvků krajinné zeleně v extravilánu je jen začátek každého projektu. Důležitá pro úspěšné zapojení krajinných výsadeb a tím i úspěch celého projektu je rozvojová následná péče o krajinné výsadby. Pro objednatele a zadavatele zajišťujeme práce související s následnou a rozvojovou péčí o výsadby prvků krajinné zeleně, biokoridorů, biocenter, větrolamů, interakčních prvků, ovocných sadů a stromořadí. Provádíme pravidelné zálivky, řezy stromů a keřů, odplevelování výsadeb, pravidelné seče krajinných trávníků, květnatých luk, opravy oplocenek a ochrany výsadeb před zvěří pomocí nátěrů.

Jsme profesionálové. Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět následnou rozvojovou péči o krajinné výsadby v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky. Zákazníkům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic.

Dotační poradenství

Doporučíme vám možnosti financování z vhodných dotačních titulů. Nejčastějším dotačním zdrojem je v tomto případě Operační program životní prostředí (OPŽP), specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny. Tento dotační program umožňuje získat dotaci na ošetření stávající zeleně, výsadbu původních druhů stromů a keřů a založení květnatých trávníků. Zajistíme nejen poradenství, ale také dotační management – administraci a podání žádosti, zpracování zadávací dokumentace, organizaci zadávacího řízení a manažerské řízení akce. Dotační management spolu s projektovou dokumentací a autorským dozorem je také uznatelným nákladem v případě získání dotace. Výše dotace se pohybuje od 80% do 100%.