REALIZACE KRAJINNÉ ZELENĚ

Doplnění lokálního biokoridoru a biocentra

Posílení ekologické a retenční funkce krajiny je jedním z klíčových témat současné práce v krajině. Cílem navržených výsadeb krajinné zeleně v K.Ú. Boršice je posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu, který byl v minulých desetiletích výrazně narušen zemědělskou velkovýrobou, a v neposlední řadě zvýšení retenční schopnosti krajiny a posílení ochrany krajiny proti erozi.